Zoom
Zoom out

丽芙
典雅
玉米色

丽芙典雅纸提供的是一种精致、娴雅的毛毡表面,有白色、奶白色和深颜色。

 /  信封

订购纸样 寻找经销商

Download texture下载纹路

Paper Book A4 reference page 257
Paper Book DL reference page 261

纸张信息

重量:
100g / 120g / 170g / 250g / 320g

纸张尺寸
SRA2 / B1

丽芙典雅纸提供的是一种精致、娴雅的毛毡表面,有白色、奶白色和深颜色。

Paper Book A4 reference page 257
Paper Book DL reference page 261

信封

 • DL (P) — 220x110mm

  DL (P)
 • C5 — 162x229mm

  C5
典雅
超白
冰白
米白
米色
玉米色
淡灰
纯红
纯蓝
黑色
超白再生
100g SRA2 是的 是的 是的 是的 500
  B1 是的 是的 是的 是的 250
120g SRA3 是的 250
  SRA3+ 是的 250
  SRA2 是的 是的 是的 250
  B1 是的 是的 是的 是的 是的 是的 250
170g SRA2 是的 250
  B1 是的 是的 是的 是的 是的 是的 125
250g SRA3+ 是的 100
  SRA2 是的 是的 是的 是的 100
  B1 是的 是的 是的 是的 是的 是的 是的 是的 是的 是的 100
320g SRA2 是的 是的 125
  B1 是的 是的 是的 是的 100
400g B1 是的 是的 50
信封
120g DL (P) 是的 是的 是的 是的 250
  C5 是的 是的 是的 是的 250
  SQ170 是的 是的 250
 • 超白

  100g SRA2 500 (pack)
    B1 250 (pack)
  120g SRA3 250 (pack)
    SRA3+ 250 (pack)
    SRA2 250 (pack)
    B1 250 (pack)
  170g SRA2 250 (pack)
    B1 125 (pack)
  250g SRA3+ 100 (pack)
    SRA2 100 (pack)
    B1 100 (pack)
  320g SRA2 125 (pack)
    B1 100 (pack)
  400g B1 50 (pack)
  信封
  120g DL (P) 250 (pack)
    C5 250 (pack)
    SQ170 250 (pack)
 • 冰白

  120g B1 250 (pack)
  170g B1 125 (pack)
  250g B1 100 (pack)
 • 米白

  100g SRA2 500 (pack)
    B1 250 (pack)
  120g SRA2 250 (pack)
    B1 250 (pack)
  170g B1 125 (pack)
  250g SRA2 100 (pack)
    B1 100 (pack)
  320g SRA2 125 (pack)
    B1 100 (pack)
  400g B1 50 (pack)
  信封
  120g DL (P) 250 (pack)
    C5 250 (pack)
    SQ170 250 (pack)
 • 米色

  100g SRA2 500 (pack)
    B1 250 (pack)
  120g SRA2 250 (pack)
    B1 250 (pack)
  170g B1 125 (pack)
  250g SRA2 100 (pack)
    B1 100 (pack)
  320g B1 100 (pack)
  信封
  120g DL (P) 250 (pack)
    C5 250 (pack)
 • 玉米色

  100g SRA2 500 (pack)
    B1 250 (pack)
  120g B1 250 (pack)
  170g B1 125 (pack)
  250g SRA2 100 (pack)
    B1 100 (pack)
  320g B1 100 (pack)
  信封
  120g DL (P) 250 (pack)
    C5 250 (pack)
 • 淡灰

  250g B1 100 (pack)
 • 纯红

  250g B1 100 (pack)
 • 纯蓝

  250g B1 100 (pack)
 • 黑色

  250g B1 100 (pack)
 • 超白再生

  120g B1 250 (pack)
  170g B1 125 (pack)
  250g B1 100 (pack)